Masters 5 - 17+18 Februar 24

19th February 2024

club logo

Badminton Club Bettembourg a.s.b.l.

E puer flott Erfolleger fir eis Spiller: Am Hären Doubel "B" die 2 eischt Platzen erspillt vum Ted+Joël - Gold, Charlie+Olivier - Selwer. Den Ted mam Luna vun Kayl och nach Gold am Mixte "B" ......Bravo !!

image
image